هدف از ایجاد این تاپیک:
چاق سلامتی و گفتمان دگرباشان عزیز